Par to neesat iedomājušies nedz Jūs, nedz Jūsu automehāniķis.

     Pasaulē ir vairāk kā 3000 patentētu ierīču, kas paredzētas degvielas magnētiskajai apstrādei, lai samazinātu degvielas patēriņu. Visus var aplūkot uzklikšķinot uz —https://worldwide.espacenet.com/searchResults?

Kā arī ASV patentu datu bāze — https://patents.google.com/?q=magnet&q=fuel&q=saver&oq=magnet++fuel+saver

Vai tiešām Jūs domājat , ka starptautisko patentu birojos sēž pilnīgi muļķi, ļaujot patentēt visādas blēņas?

     Krievijā pēdējā laikā ir aizstāvētas disertācijas, kur tēma ir naftas un naftasproduktu izmaiņas, kas radušās apstrādājot tos ar magnētiskajiem laukiem.

     1. Совершенствование методов подготовки углеводородного сырья для процессов нефтехимии и нефтепереработки
Чернова, Катерина Владимировна — 02.00.13 — Уфа, 2006
4.1 Разработка аппаратов магнитной обработки
4.2 Анализ динамики патентования устройств магнитной обработки
4.3 Спектрально-корреляционный … … разработки технологий и технических средств для магнитной обработки; оценка развития магнитной обработки как способа воздействия на сырую нефть … … -А и ХПД-005 и определен оптимальный режим магнитной обработки — переменное магнитное поле с импульсной и синусоидальной формой изменения напряженности … …

     2. Варианты углубления переработки нефти с помощью физико-химических воздействий
Володин, Юрий Андреевич — 05.17.07 — Москва, 1999
1.4.2. Активирующие добавки … … добычи нефти и постоянно возрастающим спросом на моторные топлива. В СССР максимальная добыча нефти составляла 624 … … Бадалов Ф.Ф., Аджамов К.Ю. Влияние магнитного поля на процесс деасфальтизации гудрона и … углеводородов нефти в электрических и магнитных полях.

     3. Интенсификация процессов переработки углеводородного сырья воздействием постоянного магнитного поля
Пивоварова, Надежда Анатольевна — 05.17.07 — Москва, 2005
1.3.3. Условия и общие закономерности магнитной обработки жидкостей.
1.4. Основные типы и классификация … … характеризуется отсутствием кислотно-щелочных стоков.
Применение магнитной обработки дизельного топлива перед подачей в двигатель вызывает снижение … … термодеструкции углеводородов.
Решающим моментом в оценке практичности магнитной обработки углеводородного сырья является простота аппаратурного оформления …

      4. Интенсификация процесса висбрекинга углеводородных остатков
Козырев, Олег Николаевич — 05.17.07 — Астрахань, 2003
2.1. Лабораторная установка висбрекинга.
2.2. Устройства магнитной обработки углеводородных остатков.
2.3. Характеристики углеводородных … … компаундирования и воздействия постоянным магнитным полем (магнитной обработки);
3. Изучить влияние параметров висбрекинга и режима магнитной обработки (температуры, скорости подачи … … висбрекинга и воздействия на остатки постоянным магнитным полем.
9. Предложен механизм действия магнитного поля на углеводородные остатки, заключающийся …

     5. Влияние магнитного поля на реологические свойства нефтей
Лоскутова, Юлия Владимировна — 02.00.13 — Томск, 2003
… исследования 48 нефтей
2.3 Методика магнитной обработки нефти
2.4 Математическая обработка данных 52 ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО … … и смолисто-асфальтеновых компонентов до и после магнитной обработки;
— результаты исследования влияния магнитной обработки на парамагнитные и антиоксидантные свойства нефтей;
— связь … … определяется содержанием парафиновых углеводородов, смол и асфальтенов. Магнитная обработка приводит к снижению вязкости нефтей с содержанием смолисто 

     6. Интенсификация демеркаптанизации стабильного газоконденсата воздействием магнитного поля
Черёмина, Юлиана Юрьевна — 05.17.07 — Астрахань, 2004
… на нефтяные системы.
1.5. Аппараты для магнитной обработки жидкостей.
1.6. Механизм реакции окисления … … режиме. Выведены математические зависимости влияния параметров магнитной обработки на степень демеркаптанизации. Разработана принципиальная технологическая схема … … ., температуре процесса 50 °С, продолжительности 23 мин.
3. Воздействие постоянного магнитного поля в динамическом режиме повышает степень демеркаптанизации …

     7. Физико-химические методы активации компонентов тяжелого нефтяного сырья
Аджиномох Коллин Шаайб — 02.00.13, 02.00.04 — Москва, 2005
Магнитные поля.
1.2.2. Химические методы активации … … воздействие, виброкавитация, микроволновое излучение, воздействие постоянного магнитного поля, радиационно-термический крекинг, озонолиз сырых … … и/или пучком активных электронов.

     8. Состав и структурно-реологические свойства асфальтосмолопарафиновых отложений в зависимости от условий их образования и химического типа нефти
Бешагина, Евгения Владимировна — 02.00.13 — Томск, 2009
… . Борсуцкий З.Р. Ильясов С.Е. Исследование механизма магнитной обработки нефтей на основе результатов лабораторных …

      9. Разработка и внедрение удалителей асфальто-смолистых и парафиновых отложений на нефтяном оборудовании
Исламов, Марсель Касимович — 05.17.07 — Уфа, 2005
… В.В., Лаптев А.Б., Никитин Р.В. и др. Результаты применения магнитной обработки на скважинах, имеющих осложнения по

Kas Jūsuprāt sēž Disertāciju Komitejās, kas šīs disertācijas pieņēmuši? Cilvēki no ielas? Un kuri bija tie, kas ieņēma vietu Maskavas Augstākajā Attestācijas komisijā, kas pieņem galējo lēmumu par disertācijas aizstavēšanu? Arī tie paši cilvēki no ielas?

     Atsauces uz literatūru un zinātniskiem rakstiem:

     20.g.s. parādījās darbi, kuros autori (Katana I.O., Okružko N.F., Davidova V. J., Žitnuhins A.S., Lisenko V.G.,Solodovs V.V., Skvorcovs A.P.,Golovins V.V.,Airais R.Ž., Revzins I.S., Ivanovs I.A.,Bešencevs A.A., Zvonovs V.A, Jalovega N.V.,Pugačovs V.A., Palaguta K,A., u.c.) sekmīgi izmantoja degvielas magnetizēšanas efektu iekšējos dzinējos lai panāktu tā jaudu un ekonomiskumu kā arī ievērojami samazināt izmešu gāzes.

1. Магнитная обработка топлива — как способ улучшения эксплуатационных показателей автомобильных двигателей / Е.В. Цветкова, В.А. Помазкин, К.В. Щурин, А.Н. Гулин // Сборник материалов международной научной конференции «Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации», часть 6: Оренбург, 2010, С.208-212.
2 . Манаков, Н.А. Улучшение эксплуатационных показателей автомобильных двигателей в результате магнитной активации топлива / Н.А. Манаков, К.В. Щурин, Е.В. Цветкова // Журнал «Естественные и технические науки» №2, 2012. М: «Спутник +» С. 485-487. ISSN 1684-2626.
3. Применение магнитной активации топлива в обслуживании транспортно-технологических машин: сб. докл. РНПК «Проблемы функционирования систем транспорта» / Е.В. Цветкова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – С. 439 – 442.
4. Н.А.Пивоварова. Природа влияния постоянного магнитного поля на нефтяные дисперсные системы//Нефтепереработка … и их производных на депрессорную эффективность в дизельных топливах//Нефтепереработка и нефтехимия. 1980. — № 4.
5. Ривин В.Э. Магнитная обработка жидкостных потоков // Промышленность синтетического каучука ,1995. — № 6. С. 40-44
6. Применение магнитной активации топлива в обслуживании транспортно-технологических машин: сб. докл. РНПК «Проблемы функционирования систем транспорта» / Е.В. Цветкова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – С. 439 – 442.
7. Цветкова Е.В., Шабунио Е.В., Сериков А.В.НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ ЖИДКИХ СРЕД. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург